Akkreditált tranzakcióanalízis képzés és képesítés

Magyarországon szervezeti területen egyedüliként kínálunk nemzetközileg akkreditált tranzakcióanalízis (TA) képzést szervezeti területen dolgozó szakembereknek.  Ha vezetőként, coachként, szervezetfejlesztőként, trénerként, tanácsadóként vagy HR-esként szeretnéd a TA eszköztárát felhasználni a szervezeten belül, vagy külsősként, akkor nálunk érdemes elsajátítani ezen ismereteket.

Képzőink a legszigorúbb minőségbiztosítási és szakmai etikai követelményeknek is eleget tesznek nemzetközi TA-minősítés birtokában.

Képzéseink ‘mellékhatásaként’ önismereted is komoly fejlődésen mehet keresztül, miközben a másokkal való kapcsolataidat is új megvilágításban láthatod egy-egy képzési szint elvégzése után.

A képzéseket kísérő egyéni és csoportos szupervízió keretében a saját gyakorlati tapasztalataidból tanulhatsz meg jobban és gyorsabban tanulni; a szupervíziós tanulást pedig egy mélyebb szakmai hozzáértésként tudod a munkádban felhasználni.

Minden képzési programunkhoz bevezető (2 nap) vagy betekintő (1 nap) programot kínálunk, amelyek segítségével könnyen eldöntheted, hogy érdekel-e a folytatás.

Mire van szüksége egy tanácsadónak, amikor egy szervezettel, csoporttal, vagy egy személlyel szeretne eredményesen dolgozni? Ráadásul olyan különböző kontextusban, mint például a szervezetfejlesztés, a tanácsadás, a tréning, a coaching vagy a szupervízió?

Elsősorban diagnosztikus modellekre, amelyek segítik őt abban, hogy áttekintést nyerjen a helyzetről, kifejezhetővé tegye az ügyfél valóságát, lehetővé tegye a kommunikációt és a megértést. Ehhez erőteljes meta-modellekre van szükség, és itt a tranzakcióanalízis nagyon jó szolgálatot tehet. A TA sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy a mindenkori helyzetre egy alkalmas modellt válasszunk, integrációs képessége más munkamódszerekkel pedig magyarázatokat és forgatókönyvet kínál a munkához. A TA-val való munka egyrészt mélységet, másrészt gyakorlatiasságot jelent, így segítségével könnyen fejleszthetők pl. tanácsadási folyamatok, tréningkoncepciók, vagy egyéni fejlesztési tervek.

Másodsorban konkrét eszközökre és módszerekre van szükség a munkához. Valamennyi általunk ismert modell és megközelítés jól kombinálható a TA-val. A TA erőssége mindenekelőtt abban a kérdésben ragadható meg: „Ez most hogyan működik, miért van így, és hogyan lehetne egészen másképp?” A TA egyrészt rendszerszemléletű, másrészt kapcsolatorientált látásmódja segít egy szervezet mindkét aspektusát feltárni, problémáira és konfliktusaira megoldási utakat kidolgozni.

„Nincs gyakorlatiasabb dolog, mint egy jó elmélet!”

A tranzakcióanalízis szociálpszichológia, melyet Eric Berne (1910-1970), amerikai pszichiáter és munkatársai alakítottak ki a múlt század ötvenes éveitől kezdődően. Az elmélet a változást segítő pszichoterápiás gyakorlatból a pszichoanalízis társas kiterjesztéseként jött létre. Magában foglal egy kommunikációs elméletet; a lelki fejlődésre és működési zavarokra vonatkozó teoretikus elgondolásokat; valamint a rendszerek és szervezetek elemzésére is alkalmas módszereket. Az alapító halála óta eltelt négy és fél évtizedben a TA elmélete széleskörű fejlődésen ment át, s módszereit mára egyaránt sikerrel alkalmazzák a pszichoterápia, a tanácsadás, a nevelés és a szervezetfejlesztés területén, a kutatásokban pedig egyre több kontextusban igazolják hatékonyságát.

A TA a személyiség kialakulását, felépítését, valamint a viselkedés zavarait, továbbá ezek megváltozását az énállapot-modell alkalmazásával, az emberek közötti érintkezést, az érzelem- és információcserét pedig az ún. tranzakciók alapján elemzi és magyarázza. A sorskönyv-elemzés az élettörténet, a korai szülői és kulturális programozás meghatározó mozzanatait tárja fel a rossz beidegződések újraprogramozása céljával.

Az iskolát létrehozó Eric Berne meghatározása a tranzakcióanalízisről így hangzott: „A tranzakciónalízis személyiségelmélet és a pszichoterápiának olyan klinikai módszere, amelynek alapja minden olyan tranzakció elemzése, amely két vagy több ember között speciálisan meghatározott énállapotaik bázisán alakul ki. Nem tekinthető tranzakcióanalízisnek egyetlen olyan rendszer vagy megközelítés sem, amely nem a tranzakciók speciális énállapotokhoz kötött szigorú elemzésére épül.” (Idézi Claude Steiner)

A TA-nak a Berne-i definíció szerinti kulcsa tehát az énállapotok és tranzakciók elemzésére alapozott gondolkodás, amelyhez szervesen hozzátartozik a TA filozófiájára és értékeire épülő szemlélet, illetve munkamód.

A TA-filozófia és emberkép három alapvető elgondolás köré szerveződik, miszerint

  • az emberekkel minden rendben van, mindenki oké;
  • mindenki, aki értelmileg ép, képes a gondolkodásra, ebből következően
  • az ember önmaga határozza meg végzetét, felelős a döntéseiért, s azokat megváltoztathatja.

Erre az emberképre épül a TA-gyakorlat két alapelve: a szerződéses módszer és a nyílt kommunikáció. A tranzakcióanalízis alkalmazásának fő célja, s egyben a TA fő értéke az autonómia, amely három képesség – a tudatosság, az intimitás és a spontaneitás – működésének eredményeként fejlődik ki.

A TA mint iskola öndefiníciójának fontos összetevője, hogy befogadó, integratív szemléletként jellemzi magát. Ez vonatkozik az alkalmazási területeken megjelenő fejlemények követésére, az új eljárások és módszerek tanulmányozására. De a nyitottság tágabban is megnyilvánul a világ társadalmi, szociális vagy művelődési történéseire való élénk odafigyelésben.

Nem egy recept, amelyet panelmegoldásként minden helyzetre lehet használni. A TA alapos és részletes megfigyelést igényel. Gyorsan és koncentrálás nélkül nem hoz felismeréseket. Alapos önismereti munka nélkül nem tud értéket teremteni.

Nem egy eszköz mások manipulálására. Nagy a veszély, hogy elegendő gyakorlás híján egy-egy TA-modellt úgy használnak a mindennapi gyakorlatban, hogy az a másik ember “kihasználásához” vezet. “Most voltam egy tréningen, és ott pont a te problémádról volt szó!” Manipuláció alatt a másik ember befolyásolását értjük annak akarata ellenére.

A TA-t nem lehet olyan gyorsan alkalmazni, mint amilyen gyorsan meg lehet érteni. A TA – az alapító szavaival élve – “egyszerű, de nem könnyű”. Ebben a mondatban nagyon sok minden benne van: a lelkesítő és a veszélyes is. Mert a TA segítségével gyorsan felismerhető egy másik ember viselkedése, és az önreflexiót ezzel látszólag meg lehet spórolni. A TA-ra hivatkozva “nagyszerűen lehet” játszmákat fönntartani.

A TA valódi előnyeit alapos önismereti munkával és gyakorlással lehet megkapni. Ehhez a TA ösztönzést és elméleti modelleket ad. Ezeket a modelleket aztán saját tapasztalatainkkal találkoztatjuk, reflektálunk és az így nyert felismeréseket meglévő problémáink, feladataink megoldásában és céljaink elérésében használjuk fel újra. Ez a tapasztalás legalább 2-3 éves időtávban tud megbízhatóan realizálódni.

tumblr_ml7ga1EtEr1r0y8j6o1_500A gyönyörűszép Csipkerózsika, aki már sok-sok éve a kastélya szobájában aludt, egyszer csak kinyitotta szép kék szemeit, majd körülnézett: „Senki nincs itt!” Hát lecsukta szemeit, majd továbbaludt.

Újabb 100 év múlva ismét kinyitotta gyönyörűszép kék szemeit és körülnézett: „Megint senki, sehol egy herceg!” Így újra elaludt.

Még 100 év elteltével ismét kinyitotta szemeit, majd már kissé bosszúsan nézett körbe: „Senki! Se egy herceg, de még egy kertész se! Fölsóhajtott, aztán lábacskáit az ágyról a földre tette, és azt mormolta magának: Nincs más hátra, magamat kell fölébresztenem!”

Mit jelent a TA-ban az akkreditált képzés?

Az alapító Eric Berne és környezete óriási lépéseket tett a pszichológia demokratizása felé, elsősorban azzal, ahogyan a segítő-kliens kapcsolatot definiálta (okéság), illetve ahogyan a klienst önmaga gyógyító szakemberévé emelte. Ezzel párhuzamosan azonban az is fontos volt számára, hogy megőrizze a szakma professzionalitását. Azért hozta létre a Nemzetközi Tranzakcióanalitukus Egyesületet, hogy ez a szakmai közösség gondoskodjon a TA alkalmazás és tanítás minőségéről (akkreditált képzés és vizsgáztatás) és az érintettek (kliensek, alkalmazók, képzők, tanulók) biztonságáról (szakmai etika). 

Európában tranzakcióanalízis képzések több helyen is folynak. A képzési standardokat az Európai Tranzakcióanalízis Szövetség (EATA) Szakmai Képzési Standardok Bizottsága (PTSC) állítja össze. A minősítések standardjait és követelményeit az EATA Vizsgáztatási Bizottsága (COC) fogalmazza meg, és ez a testület szervez több helyen és nyelven vizsgákat szerte Európában.

Ez a két testület szorosan együttműködik egymással, valamint a nemzeti TA-szövetségekkel és az oaklandi székhelyű (USA) Nemzetközi Tranzakcióanalízis Szervezettel (ITAA). Ebben a struktúrában a TA-képzés és vizsgáztatás (minősítés) mindenütt Európában azonos standardok és követelmények alapján zajlik, és azokat valamennyi TA-szervezet, beleértve az Európán kívüli szervezeteket is, elismeri és elfogadja.

Nemzetközi akkreditációval mindig a képző/szupervízor rendelkezik (tehát nem a képző hely):

Nemzetközileg akkreditált TA-képzést (P)TSTA, vagy (P)TTA tarthat; TA-szupervíziót (P)TSTA vagy (P)STA címmel rendelkező szakember adhat.

Képesített tranzakcióanalitikus (CTA) minősítés azt fejezi ki, hogy az illető szakmai munkájában a TA-t  a nemzetközi akkreditáció standardjainak és etikájának megfelelően képes alkalmazni a négy alkalmazási területet egyikén, melyet a CTA rövidítés után álló egy-egy betű fejez ki: C (tanácsadás), E (oktatás), O (szervezetfejlesztés), P (pszichoterápia).

Antal Sándor

Proviz. képző és szupervizor tranzakcióanalitikus

(PTSTA-O)

+36 1 783 4640

+36 20 368 7628